ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Барање за прибирање понуди

Објавена на: 30.03.2017 12:00:00Број на постапка: 14/2017

Краен рок за поднесување понуди: 10.04.2017 12:00:00
Предмет на набавка:

Јавна набавка на услуги за печатење на информативни табли и промотивен материјал. 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet