ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Барање за прибирање понуди

Објавена на: 27.03.2017 12:00:00Број на постапка: 08/2017

Краен рок за поднесување понуди: 19.04.2017 00:00:00
Предмет на набавка:

Јавна набавка на цветен расад со сукцесивна испорака. 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet