ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Постапка со барање за прибирање на понуди

Објавена на: 29.03.2018 12:00:00Број на постапка: 18/2018

Краен рок за поднесување понуди: 11.04.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

 Канцелариска опрема (бироа, столици и сл.)Постапката заврши со:

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet