ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Постапка со барање за прибирање на понуди

Објавена на: 26.03.2018 12:00:00Број на постапка: 09/2018

Краен рок за поднесување понуди: 05.04.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

 Информатичка опрема со сукцесивна испоракаПостапката заврши со:

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet