ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 23.03.2018 12:00:00Број на постапка: 19/2018

Краен рок за поднесување понуди: 30.03.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

 Услуга за изнајмување на бина за озвучувањеПостапката заврши со:

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet