ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Постапка со барање за прибирање на понуди

Објавена на: 14.03.2018 12:00:00Број на постапка: 14/2018

Краен рок за поднесување понуди: 26.03.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

 Нов трактор со кабина - голем и 3 (три) нови приклучни косилки со 2 тањира...Постапката заврши со:

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet