ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 13.03.2018 12:00:00Број на постапка: 16/2018

Краен рок за поднесување понуди: 19.03.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

 Услуги за превоз на машиниПостапката заврши со:

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet