ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Отворена постапка

Објавена на: 01.03.2018 12:00:00Број на постапка: 05/2018

Краен рок за поднесување понуди: 21.03.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

Две лесни возила и теренско возило со сукцесивна испорака Постапката заврши со:

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet