ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 08.11.2016 12:00:00Број на постапка: 28/2016

Краен рок за поднесување понуди: 18.11.2016 12:00:00
Предмет на набавка:

 Моторни масла, уље, антифриз и мазива со сукцесивна набавкаПостапката заврши со:

 Склучување на договор на ден 27.12.2016 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet