ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Отворена постапка

Објавена на: 23.02.2018 12:00:00Број на постапка: 01/2018

Краен рок за поднесување понуди: 10.04.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

Набавка на пластични црева, прсклаки, хидранти, заштитни капаци, елементи за хидрантска мрежа, електро елементиза хидрантска мрежа и алат и потрошен материјал за хидрантска мрежа со сукцесивна испорака за тековно одржувањеПостапката заврши со:

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet