ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Отворена постапка

Објавена на: 19.02.2018 12:00:00Број на постапка: 10/2018

Краен рок за поднесување понуди: 12.03.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

  Котел за стакленициПостапката заврши со:

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet