ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање понуди

Објавена на:Број на постапка: 14/2017

Краен рок за поднесување понуди:
Предмет на набавка:

 Услуга за печатење на промотивен материјал и информативни таблиПостапката заврши со:

 Склучување на договор  на 08.05.2017 со правниот субјект Промоконцепт

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet