ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на:Број на постапка: 04/1/2017

Краен рок за поднесување понуди:
Предмет на набавка:

 Резервни делови за косилициПостапката заврши со:

 Склучување на договор на  дел 1 - 28.06.2017 со правниот субјект Нимет

                                             дел 3 - 09.07.2017 со правниот субјект Кеко моторс

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet