ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на:Број на постапка: 04/2017

Краен рок за поднесување понуди:
Предмет на набавка:

 Резервни делови за косилициПостапката заврши со:

 Склучување на договор на 4 дел 08.05.2017 со правниот субјект Синпекс

                                                                                     5 дел 08.05.2017 со правниот субјект Синпекс

                                                                                     8 дел 08.05.2017 со правниот субјект Синпекс

                                                                                     9 дел 08.05.2017 со правниот субјект Синпекс

                                                                                    11 дел 08.05.2017 со правниот субјект Синпекс

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet