ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на:Број на постапка: 06/2017

Краен рок за поднесување понуди:
Предмет на набавка:

 Опрема и средства за работаПостапката заврши со:

 Склучување на договор на 03.08.2017 со правниот субјект Синпекс

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet