ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на:Број на постапка: 11/2017

Краен рок за поднесување понуди:
Предмет на набавка:

 Фиксна телефонија и интернетПостапката заврши со:

 Склучување на договор на 03.03.2017 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet