ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 10.03.2017 00:00:00Број на постапка: 11/2017

Краен рок за поднесување понуди: 20.03.2017 12:00:00
Предмет на набавка:

Услуга за фиксна телефонија и интернет  Постапката заврши со:

 Склучување на договор на ден 30.03.2017

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet