ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 29.03.2017 00:00:00Број на постапка: 07/2017

Краен рок за поднесување понуди: 04.04.2017 12:00:00
Предмет на набавка:

Услуга за сервисирање,испитување и атестирање на апарати за ППЗ, мерење на електрична и хидрантска мрежа.Постапката заврши со:

 Склучување на договор на ден 18.04.2017

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet