ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 28.02.2017 12:00:00Број на постапка: 05/2017

Краен рок за поднесување понуди: 08.03.2017 12:00:00
Предмет на набавка:

Средства за хигиена Постапката заврши со:

 Склучување на договор на ден 28.03.2017

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet