ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 21.02.2017 00:00:00Број на постапка: 03/2017

Краен рок за поднесување понуди: 01.03.2017 11:00:00
Предмет на набавка:

 Набавка на производи за чајна кујнаПостапката заврши со:

 Склучување на договор на ден 20.03.2017

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet