ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за брибирање на понуди

Објавена на: 21.02.2017 00:00:00Број на постапка: 01.01.2017

Краен рок за поднесување понуди: 01.03.2017 00:00:00
Предмет на набавка:

 Канцелариски материјал и компјутерски помошен материјал-тонериПостапката заврши со:

  Склучување на договор на ден 21.03.2017

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet