Листа на информации од јавен карактер

 

 

Листа на информации од јавен карактер на ЈП Паркови и зеленило

 

ЗАКОНИ

Закон за јавни претпријатијa

Закон за комунални дејности

Закон за зеленило

Закон за локална самоуправа

Закон за Град Скопје

 

ЕКСТЕРНИ АКТИ

Одлука за комунален ред

Развоен план за подигање и одржување на зеленило за јавна употреба на подрачјето на Град Скопје за период 2017-2019 год.

Ревизорски извештаи

 

ИНТЕРНИ АКТИ

Статут

Правилник за организација

Етички кодекс за вработените

Правила за работен ред и дисциплина

Програми за работа

Извештаи за работа

Завршни сметки

Планови за јавни набавки

 

ЦЕНОВНИЦИ

Ценовник на услуги за вршење вонредни активности по организирани митинзи, собири, промоции и слично

Ценовник на услуги во хортикултурата

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

ЈАВНИ ПОВИЦИ И ОБЈАВИ

ОГЛАСИ И ИЗВЕСТУВАЊА

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЕВСКА

e.georgievska@parkovi.com.mk

 

 

 

ПРЕПОРАКИ  ЗА ПРОАКТИВНА  ТРАНСПАРЕНТНОСТ

 

· Препорака за објавување на веќе побарани/дадени информации од јавен карактер

·    Препорака за проактивност

·    Упатство за проактивна транспарентност

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet