Проширување на капацитетите за производство на Флораком Дооел

 

Продолжуваат активностите на реконструкција на делови од производствените капацитети на Флораком ДООЕЛ. Реконструкција се изврши на дел од веќе постоечките стакленици – Холадски стакленици кои истите се приспособија на потребите за производство.Поради потребата на соодветни услови за нега, заштита и размножување на расадот , а особено за проширување на капацитетите на производство на цветен расад , со оваа реконструкција се зголемуваат за 2-3 пати. Во овие стакленици се изврши проширување на веќе расадениот цветен сезонски расад од видот: Lantana, Dalija (georgina), Tagetes (џунџуле) и Рelargonium (сардела) . 

 

   

Активностите на расадување се во пол ек, каде првиот циклус е турнус, потоа следи расадување, и на крај следи сеење, во услови на доволно сончева светлина, топлина, вода, воздух и земја со соодветни хемиски и физички својства.

 

  

 

21.03.2017 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet