ШЕСТИ СКОПСКИ ЦВЕТЕН ФЕСТИВАЛ 2019

  

 

Почитувани,

 

Ви го најавуваме Шестиот Скопски цветен фестивал - под покровителство на Град Скопје, а во организација на ЈП Паркови и зеленило кој ќе се одржи на 18 и 19 мај 2019 година (сабота и недела) во Градскиот парк во Скопје на почетокот на вториот дел,  под мотото „Скопје цвета“.

Фестивалот ќе започне на 18 мај со цветно дефиле од Собранието на Град Скопје (паркинг просторот) во 11:30 часот, со деца од предучилишните установи и основните училишта.

Фестивалот свечено ќе го отвoри Градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов заедно со директорот Ардијан Муча, по што следуваат настапи на повеќе музички и танцови изведувачи, а посетителите ќе имаат можност да учествуваат и во целодневни активности кои ги нуди програмата: да проследат анимации за деца, да вежбаат јога и зумба на отворено, да слушаат музика, да погледнат и учествуваат во најразновидни цветни перформанси и декорации.

Целта на фестивалот е на едно место да ги собере сите љубители на цвеќето и природата, урeдувањето на околината, уметници, деца и ученици кои што на овој простор ќе ја изразат својата умешност со цвеќето, декорацијата и дизајнот, да се промовира одгледувањето цвеќе пред граѓаните, најмладите да се вклучат во работилници, да ја покажат својата креативност и да научат нешто повеќе за цвеќето, како и да се подигне јавната свест за заштита на животната средина.  За прв пат оваа година посетителите и љубителите на животни ќе имаат  можност да добијат корисни совети за своите домашни миленици како и можност да вдомат домашно милениче.

Оваа година на манифестацијата ќе се претстават повеќе од 30-ина изложувачи- цвеќари и фирми за хортикултурно и пејзажно уредување, институции и невладини организации од областа на екологија.

Ви нудиме најразновидни содржини и Ве покануваме на заедничко цветно дружење.

 

*

 

FESTIVALI I GJASHTË I LULEVE NË QYTETIN E SHKUPIT

 

 Të nderuar,

Po ua paralajmërojmë Festivalin e gjashtë të luleve në Qytetin e Shkupit – nën patronatin e Qytetit të Shkupit dhe në organizim të NP "Parqe dhe gjelbërime" , i cili do të mbahet më datën 18 dhe 19 maj të vitit 2019 (e shtunë dhe e diel) në Parkun e Qytetit në Shkup saktësisht në fillim të pjesës së dytë të parkut, nën moton “SHKUPI LULËZON”.

Festivali do të fillon më datën 18 maj, me defilimin e luleve nga Këshilli i Qytetit të Shkupit (hapësirа e parkimit) në ora 11:30, me fëmijët nga kopshtet dhe shkollat fillore. Festivalin në mënyrë solemne do ta hapë Kryetari i Qytetit të Shkupit, z. Petre Shilegov së bashku me drejtorin Ardijan Muça, pas të cilës vijon interpretimi i më shumë grupeve të këndimit dhe vallëzimit, ndërsa vizitorët do të kenë mundësinë të marrin pjesë në aktivitetet ditore të cilat janë pjesë е programit: ndjekjen e animacioneve për fëmijët, të ushtrojnë joga dhe zumba në hapësirë të hapur, të ndëgjojnë muzikë, të shikojnë dhe të marrin pjesë në performaca të ndryshme të luleve dhe dekoreve.

Qëllimi i festivali është që në një vend ti mbledh të gjithë dashamirët e lules dhe natyrës, rregullimin e mjedisit, artistët, fëmijët dhe nxënësit të cilët në këtë hapësirë do të shprehin shkathtësitë e tyre për lulet, dekorimin dhe dizajnin, të promovohet kultivimi i luleve para qytetarëve, kyçja e popullatës më të re në suaza të punëtorive, ta manifestojnë kreativitetin e tyre dhe të mësojnë diçka më shumë për lulet, si dhe ngritja e vetëdijes publike për mbrojtjen e mjedisit jetësorë.

Për herë të parë këtë vit, vizitorët dhe dashamirët e kafshëve do të kenë mundësinë të marrin këshilla të dobishme për kafshët e tyre shtëpiake si dhe mundësinë për strehimin e kafshëve shtëpiake. Këtë vit në manifestim do të marrin pjesë më shumë se 30 ekspozues – shitore të luleve dhe firma me renome për rregullim hortikultutorë dhe të peizazhit , institucione dhe organizata joqeveritare nga fusha e ekologjisë. Ju ofrojmë përmbajtje të ndryshme dhe Ju ftojmë në shoqërim të përbashkët lulesh. 

 

13.05.2019

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet