Најавени дел од проектите на претпријатието

 

На днешната средба со новинари Директорот Ардијан Муча, во присуство на Градоначалникот Петре Шилегов, по повод роденденот на претпријатието, информира за новите идејни проекти за 2019 година.

Тој  најави 43 нови идејни проекти од кои за дел од нив веќе се направени проекти. Еден од нив е уредувањето на зелнилото во вториот дел на Градски парк, кој за прв пат по долги години целосно ќе се уреди.Се работи за потег од х.Алкснадар Плас до Луна парк.

Директорот Муча , го напомена и проектот  за партерно и хортикултурно уредување на просторот позади Македонска филхармонија, каде што овој парк е дел кои ќе се уреди во градот и додаде дека предвидено е да се насадат 12.000 нови садници низ градското зеленило.

Исто така, тој информира дека минатата година  била успешна година за претпријатието, заблагодарувајќи се за целосната подршка и соработка со Градот Скопје.

 

*

U paralajmëruan një pjesë e projekteve të ndërmarrjes

 

Në takimin e sotëm me gazetarët, drejtori i ndërmarrjes z. Ardijan Muça në prani të Kryetarit të Qytetit të Shkupit z. Petre Shilegov, me rastin e ditëlindjes së ndërmarrjes sonë, ofroi informacione për projektet e reja ideore të parapara për vitin 2019.

Ai paralajmëroi 43 projekte të reja ideore, për një pjesë prej tyre tani më janë përpiluar projektet përkatëse. Një prej tyre ishte rregullimi i gjelbërimit në pjesën e dytë të Parkut të qytetit, e cili për herë të parë pas shumë viteve do të rregullohet në tërësi. Kemi të bëjmë për pjesën nga hotel “Aleksandar Pallas” deri te Lluna parku.

Drejtori Muça, theksoi edhe projektin për rregullim parterë dhe hortikulorë të hapësirës prapa Filarmonisë së Maqedonisë, ku ky park është një pjesë që do të rregullohet në suaza të qytetit dhe shtoi se është paraparë që të mbillen 12.000 fidanë të rinj në suaza të gjelbërimit urban.

Gjithashtu, ai informoi se viti i kaluar ishte një vit i suksesshëm për ndërmarrjen tonë, duke i falënderuar përkrahjes së plotë dhe bashkëpunimit me Qytetin e Shkupit.

 

 

 

  

01.03.2019

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet