Потпишан меморандум за соработка со УКИМ Шумарски факултет - Скопје

 

Директорот Ardijan Muça и деканот на Шумарски факултет професорот Кирил Сотировски потпишаа меморандум за соработка.

Овој меморандум овозможува двете институции да воспостават  развивање на  взаемната соработка  во рамките на своите основни дејности. Поврзување на редовните активности на jавното претпријатие со високообразовната и научноистражувачката дејност  на Шумарски факултет.

Целта на овој договор е овозможување на раст и развој на двете институции, заради воспоставување на услови за реализација на заеднички проекти. Тука се вклучуваат  практично – апликативна соработка, изработка и имплементација на проекти од областа на шумарството за заштита и унапредување на животната средина, како и заедничко учество на меѓународни конкурси за научно-истражувачки проекти и повици за стручни дејности. Имено со меморандумот двете институции придонесуваат во развивање на соработка во делот на стручна, научна и експертска поддршка,  практична настава, волонтирање,  феријална пракса утврдени со дополнителни интерни договори согласно меморандумот.

 

*

 

U nënshkrua memorandumi për bashkëpunim me UQM Fakulteti i pylltarisë - Shkup

Drejtori z. Ardijan Muça dhe dekani i Fakultetit të pylltarisë, profesor Kirill Sotirovski nënshkruan memorandumin për bashkëpunim.

Me këtë memorandum, mundësohet që dy institucionet të themelojnë zhvillimin e bashkëpunimit të ndërsjellë në suaza të veprimtarive të tyre themelore. Me këtë do të mundësohet lidhja e aktiviteteve të rregullta të ndërmarrjes publike me veprimtarinë e lartë arsimore dhe me atë hulumtuese – shkencore të Fakultetit të pylltarisë.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është mundësimi i rritjes dhe zhvillimit të dy institucioneve, me qëllim të ofrimit të kushteve për realizimin e projekteve të ndërsjella. Këtu përfshihen bashkëpunimi praktik – aplikativ, përpilimi dhe implementimi i projekteve nga fusha e pylltarisë lidhur me mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësorë, si dhe pjesëmarrja e përbashkët në konkurset ndërkombëtare për projektet shkencore – hulumtuese dhe në thirrjet për veprimtari profesionale. Përkatësisht me këtë memorandum, dy institucionet do të kontribuojnë për zhvillimin e bashkëpunimit në pjesën e përkrahjes profesionale, shkencore dhe të ekspertëve, mësimit praktik, përfshirjes vullnetare, praktikën feriale, të përcaktuar përmes kontratave plotësuese interne, në pajtim me memorandumin e lartpërmendur.

 

     

 

01.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet