Едукација и развивање на свеста за заштита на животната средина

 

Ако сакаме да го раззелениме нашиот живот засекогаш и да ја зачуваме прекрасната природа на нашата земја, треба да ги едуцираме децата и младите генераци.

Децата кои имаат редовни контакти со природата во детството создаваат љубов и почит кон животнатa средина, па ние како јавно претпријатијe кое се грижи за зеленилото отпочнуваме со нов концепт за развивање на грижата за животната средина. Имено денес во нашите простории не посетија децата од ОУ „ Имри Елези“ при што ги запознавме со работата на нашето претпријатие и како да се грижат за животната средина.
Се надеваме дека знаењата кои ги стекнаа на средбата со директорот Ардијан Муча ќе им помогнат во развојот на нивната еколошка свест.

*

Edukimi dhe ndërgjegjësimi mjedisor tek fëmijët

Nëse dëshirojmë ta gjelbërojmë për gjithmonë jetën tonë dhe të ruajmë natyrën e bukur të vendit tonë duhet të edukojmë fëmijët dhe brezin e ri.

Fëmijët të cilët kanë kontakt të rregullt me natyrën në fëmijëri krijojnë dashuri dhe respekt për mjedisin dhe ne si ndërmarrje publike e cila kujdeset për gjelbërimin po fillojmë me një koncept të ri për zhvillimin e kujdesit ndaj mjedisit jetësor, ku sot në hapësirat tona na vizituan fëmijët e SHF "Imri Elezi" të cilët i njoftuam me punën e ndërmarrjes tonë dhe se si аta duhet të kujdesen për ambijentin jetësor.
Shpresojmë se njohuritë e fituara në takimin me drejtorin Ardijan Muça do tju ndihmojnë në zhvillimin e vetëdijes së tyre ekologjike.

 

   

07.02.2019

 


Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet