Промовиран Зелениот катастар на Скопје

 

Денес  беше презентиран  проектот Зелен катастар на  Град Скопје.

Ова е проект каде Градот Скопје во соработка со УНДП и ЈП „Паркови и зеленило“ и е веќе во напредна фаза од реализација на активностите за воспоставување на Зелен катастар на јавните зелени површини во градот.

Целта на овој преоект е заштита на животната средина, подобрување на управувањето со јавното зеленило, анализа и просторни податоци за зеленилото.

Во оваа фаза опфатено е зеленило на површина од 650 хектари опфаќајќи го булеварското и парковското зеленило под надлежност на Град Скопје, по што ќе следат фази за дополнување на катастарот. Тука влегува попис на дрвјата и грмушките, податоци за видот на дрвото, неговата здравствена состојба, големина, ширина и неговата местоположба.

Досега се попишани точно 65.844 дрвја и 28.395 грмушки. Зелениот катастар е еден од проектите на градската администрација за одржлив урбан развој на градот.

 

*

 

U promovua Kadastra e gjelbërimit e Qytetit të Shkupit 

Sot u prezantua projekti “Kadastra e gjelbërimit e Qytetit të Shkupit”.

Bëhet fjalë për projektin me të cilin Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me UNDP dhe me NP “Parqe dhe gjelbërime” gjendet në një fazë të avancuar të realizimit të aktiviteteve që kanë të bëjnë me implementimin e Kadastrës së gjelbërimit të sipërfaqeve të gjelbërimit publik në qytet.

Qëllimi i këtij projekti është mbrojtja e mjedisit jetësorë, përmirësimi i menaxhimit me gjelbërimin publik, analiza e të dhënave hapësinore në lidhje me gjelbërimin.

Në këtë fazë është përfshirë gjelbërimi në një sipërfaqe prej 650 hektarë, duke i përfshirë këtu gjelbërimin e bulevardeve dhe të parqeve që janë nën kompetenca të Qytetit të Shkupit, pas kësaj do të pasojnë fazat për plotësimin e kadastrës. Këtu bëjnë pjesë regjistrimi i drunjve dhe i kaçubave, të dhënat në lidhje me llojin e drunjve, gjendjes së tyre shëndetësore, madhësisë, gjerësisë dhe vend pozitës së tyre.

Deri më tani janë regjistruar saktë 65.844 drunj dhe 28.395 kaçuba. Kadastra e gjelbërimit është një prej projekteve të administratës së qytetit që ka të bëjë zhvillimin e qëndrueshëm urban të qytetit.

 

   

 

15.01.2019

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet