Уште 13.000м2 ново зеленило за Скопје!

 

Деновиве се привршуваат активностите на реконструкцијата на новата зелена површина, на паркот во општина Гази Баба.

Така, на површина од 13.000м2 овој „Фински парк“ кој напролет ќе биде место за одмор и уживање за сите посетители со повеќе содржини,  се работи на повеќе подготвителни работи на теренот – земјиштето, подигнување на тревник, поставување на систем за полевање – со прскалки, по што напролет ќе следи хортикултурно уредување.

Денес, во присуство на Градоначалникот на Град Скопје Г-дин Петре Шилегов,  Градоначалникот на општина Гази Баба Г-дин Борис Георгиевски и Директорот Ардијан Муча се изврши увид на активностите на теренот во паркот.

Во годинава што изминува, ја истакнуваме нашата взаемна континуирана соработка заедно со Град Скопје за успешноста и надминување на работните активности на претпријатието во делот на подигнување и реконструирање на зелени површини и тоа со цели 127.838м2.

Како претпријатие, заедно со Градот Скопје согласно концептите и идејните проектни решенија ќе настојуваме и во наредните години да го задржиме и зголемиме зеленило во Скопје, бидејќи тоа го заслужуваат граѓаните кое ние е потребно на сите нас. 

 

*

U shtuan edhe 13.000 m2 sipërfaqe të reja gjelbërimit për qytetin e Shkupit !  

 

Këto ditë po përfundojnë aktivitetet lidhur me rikonstruksionin e sipërfaqes së re të gjelbërimit, në suaza të parkut në komunën e Gazi Babës.

Ashtu që, në një sipërfaqe prej 13.000 m2 “Parku i Finlandës”  gjatë pranverës së ardhme do të bëhet një vend me më shumë përmbajtje dhe në të njëjtin do të mundësohet pushimi dhe rekreacioni për të gjithë vizitorët e tij.  Për momentin po realizohen një numër i madh i punëve përgatitore në terren – trualli, ngritja e barit, instalimi i sistemit për ujitje – me spërkatëse, pas kësaj në pranverë do të pasojë edhe rregullimi hortikulturorë.

Sot, në prani të Kryetarit të Qytetit të Shkupit z. Petre Shilegov, Kryetarit të komunës së Gazi Babës z. Boris Georgievski dhe Drejtorit të ndërmarrjes z. Ardijan Muça, u realizua kontrollimi i aktiviteteve në terrenin e parkut.

Gjatë vitit që po e lëmë pas, do ta theksojmë bashkëpunimin e ndërsjellë dhe të vazhdueshëm me Qytetin e Shkupit, me qëllim të tejkalimit të suksesshëm të aktiviteteve punuese të ndërmarrjes në aspektin e ngritjes dhe rikonstruktimit të sipërfaqeve të gjelbërimit, edhe atë për gjithsej 127.838 m2.

Si ndërmarrje publike, së bashku me Qytetin e Shkupit në pajtim me konceptet dhe zgjidhjet projektuese ideore do të orvatemi që edhe gjatë viteve të ardhme ta mirëmbajmë dhe zmadhojmë gjelbërimin në qytetin e Shkupit, meqenëse këtë e meritojnë qytetarët, gjithashtu edhe për faktin se një gjë e tillë na nevojitet të gjithë ne.

 

   

 

  

 

21.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet