Нови садници во општина Сарај!

 

Деновиве со нови 300 садници се обновува  зеленилото  во општина Сарај.

Денес, со засадување на 50 листопадни садници од видот fraxinus excelsior, продолжи акцијата за зазеленување  на новиот дрворед во општина Сарај.

Имено, Директорот  Ардијан Муча заедно со атлетичарката  Дрита Ислами  учествуваа во акцијата, давајќи личен придонес и поддржувајќи ги овие активности за подигнување на свеста кај секој поединец за значењето на зеленилото и животната средина.

Оваа акција на садење на нови садници ќе продолжи и наредниот период на повеќе локации низ градот, како дел од есенската акцијата за зазаленување на Скопје.

 

Засадeте дрво, засадeте иднина!

 

*

 

Fidanë të rinj në komunën e Sarajit !

 

Ditëve që lamë pas, me 300 fidanë të rinj u përtëri gjelbërimi në komunën e Sarajit.

Sot, me mbjelljen e 50 fidanëve gjetherënës të llojit “fraxinus excelsior”, vazhdoi aksioni për gjelbërimin e alesë së re të drunjve në komunën e Sarajit.

Përkatësisht, Drejtori Ardijan Muça së bashku me atleten Drita Islami morën pjesë në këtë aksion, duke dhënë kontributin personal me përkrahjen e këtyre aktiviteteve që kanë të bëjnë me ngritjen e vetëdijes te çdo individ për rëndësinë e gjelbërimit dhe mjedisit jetësorë.

Ky aksion i mbjelljes së fidanëve të rinj do të vazhdojë edhe gjatë periudhës së ardhme në më shumë lokalitete të qytetit, si pjesë e aksionit të vjeshtës për gjelbërimin e qytetit të Shkupit.

 

Mbillni drunjtë, mbillni ardhmërinë!

 

     

 

17.12.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet