Тренинг обука во Крушево

 

Oд 29.11 до 01.12.2018 година во Крушево се одржа тим билдинг, во чии рамки на  обука  во соработка со искусни професионалци, експерти од областа на полето на човечките ресурси и потенцијал, В.Д директорот Ардијан Муча заедно со 60-ина вработени од различни работни позиции имаа можност да се едуцираат и низ методи и техники на човечки потенцијал да стекнат нови вештини во комуникација на тимско работење.

На тема „Умешност во комуникација во насока на тим билдинг“ учесниците преку обука и едукација  етапно практикуваа и применуваа стекнати вештини на менаџирање и тимска работа.

Целта на обуката беше низ методи и различни применливи начини на градење и користење на сопствени капацитети  истите се применат и овозможат функционалност и успешност во извршување на активностите во работната организација.

Како Јавно Претпријатие во рамките на подобрување и имплементирање на зацртаните стандарди, настојуваме и во иднина да го задржиме и надминеме квалитетот како на човечките ресурси во претпријатието, така и на нашите услуги и активности.

 

*

 

Trajnimi në Krushevë

Nga data 29.11 deri më 01.12.2018, në Krushevë u realizua tim – bilding (formimi i ekipit), në suaza të cilit në bashkëpunim me profesionistët me përvojë, ekspertë nga fusha e resurseve dhe potencialit njerëzorë, U.D. Drejtor, z. Ardijan Muça, së bashku me 60-të të punësuar të pozitave të ndryshme, patën rastin që të edukohen dhe përmes metodave dhe teknikave të ndryshme të potencialit njerëzorë të përvetësojnë aftësi të reja në drejtim të punës dhe të komunikimit ekipor. Në temën: “Aftësitë e komunikimit në drejtim të tim – bildingut”, pjesëmarrësit përmes trajnimit dhe edukimit, në etapa praktikuan dhe zbatuan aftësitë e reja të menaxhimit dhe të punës ekipore.

Qëllimi i trajnimit ishte që përmes metodave dhe moduseve të ndryshme zbatuese të ndërtimit dhe shfrytëzimit të kapaciteteve pronësore, të njëjtit të zbatohen dhe të mundësojnë funksionalitet dhe sukses më të madh në drejtim të realizimit të aktiviteteve në suaza të organizimit punues.

Si Ndërmarrje Publike, në suaza të përmirësimit dhe implementimit të standardeve të përcaktuara, do të tentojmë që edhe në të ardhmen ta mbajmë dhe ta tejkalojmë cilësinë si për nga aspekti i resurseve njerëzore të ndërmarrjes, ashtu edhe për nga aspekti i shërbimeve dhe aktiviteteve që i ofrojmë.

 

   

 

   

 

05.12.2018


 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet