Започна садењето на 3.500 садници во Скопје!

 

Нашите екипи во координација со Град Скопје ја започнаа есенската акција за садење на садници низ зеленилото.

Се работи за 3.500 восококвалитетни листопадни садници кои ќе се засадат на повеќе локации низ сите скопски општини, по должина на градските сообраќајници, средишните жардиниери на булеварите, дополнување на постојните дрвореди, како и места каде што стеблата биле отстранети поради старост или деградација.

Освен обновување на постојните дрвореди, оваа акција ќе опфати и зазеленување  на нови површини во Ѓорче Петров и на Бит- пазар.Заложбите на Претпријатието продолжуваат во обид за поставување на природни филтри – дрвја, кои се главен фактор за чист воздух и здрава животната средина.

 

*

 

Filloi mbjellja e 3.500 fidanëve në qytetin e Shkupit!

Ekipet tona në koordinim me Qytetin e Shkupit, e filluan aksionin e vjeshtës për mbjelljen e fidanëve në suaza të gjelbërimit.

Bëhet fjalë për 3.500 fidanë gjetherënës të cilësisë së lartë, të cilët do të mbillen në më shumë lokalitete nëpër të gjitha komunat e qytetit të Shkupit, përgjatë rrugëve të komunikacionit, zhardineritë e mesme të bulevardeve, për plotësimin e aleve ekzistuese të drunjve si dhe në vendet në të cilat më parë drunjtë ishin të mënjanuar për shkak të vjetërsisë ose degradimit të tyre.

Përskaj përtëritjes së aleve ekzistuese të drunjve, ky aksion do të përfshijë edhe gjelbërimin e sipërfaqeve të reja në komunën e Gjorçe Petrovit dhe në Bit Pazar.

Po vazhdojnë orvatjet e Ndërmarrjes drejtë tentativës për vendosjen e filtrave natyrorë – drunjve, të cilët janë faktori kryesorë për ajrin e pastër dhe për mjedisin e shëndoshë jetësorë.

 

 

   

 

20.11.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet