„Лавиринт“ - нова содржина за децата во Чаир!

 

Во населбата Топанско поле во општина Чаир, кај спортскиот терен, од вчера е најзанимливиот зелен дел лавиринтот.

Се работи за лавиринт изработен од зимзелени садници во кружна форма, кој како нова зелена содржина  е занимливост за најмладите.

Вчера во присуство на градоначалникот на Град Скопје Петре Шилегов, градоначалникот на општина Чаир Висар Ганиу и директорот

Ардијан Муча беше промовиран новиот уреден едукативен и забавен простор.

Изминатиот период интензивно се подготвуваше овој заеднички проект на Град Скопје, општина Чаир и ЈП „Паркови и зеленило“.

Овој проект опфати  уредување на дел од зеленилото, едукативен и забавен простор за деца, поставување на урбана опрема, ново осветлување и нова патека за пешаци со што се овозможи на граѓаните уште едно место за одмор и рекреација.

 

*

 

“Labirinti” – përmbajtja e re e dedikuar për fëmijët në Çair!

Në vendbanimin “Fushë topanë” në komunën e Çairit, në suaza të terrenit sportiv, nga dita e djeshme labirinti paraqet pjesën më interesante të gjelbërimit.

Kemi të bëjmë me labirintin e punuar nga fidanë halorë me formë rrethore, si një përmbajtje e re e gjelbërimit nxit dhe joshë më të rinjtë.

Dje në prani të Kryetarit të Qytetit të Shkupit, z. Petre Shilegov, Kryetarit të komunës së Çairit, z. Visar Ganiu dhe Drejtorit, z. Ardijan Muça u promovua hapësira e re e rregulluar edukative dhe argëtuese.

Gjatë periudhës që lamë pas, në mënyrë intensive u përgatit ky projekt i përbashkët i Qytetit të Shkupit, komunës së Çairit dhe i NP “Parqe dhe gjelbërime”.

Ky projekt përfshiu rregullimin e një pjese të gjelbërimit, hapësirën edukative dhe argëtuese të dedikuar për fëmijët, vendosjen e pajisjes urbane, ndriçimin e ri dhe korsinë e re për këmbësorët dhe me gjithë këtë qytetarëve do tu mundësohet dhe ofrohet një vend i këndshëm për pushim dhe rekreacion.

 

   

 

13.11.2018 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet