Прво место во аранжирање на цвеќе!

 

Од 11 до 14 Октомври во Охрид, се одржаа 25 – тите традиционални Синдикални спортски  игри на СУТКОЗ при ССМ на РМ – „Комуналијада“.

На Комуналијадата учество земаа 25 екипи од комуналните претпријатија членки на СУТКОЗ кои се натпреваруваа во повеќе спортски и работни дисциплини.

Со 28  претставници нашите екипи се натпреваруваа во повеќе дисциплини и освоија прво и трето место во дисциплината аранжирање на цвеќе и цветни аранжмани и четврто место во  мал фудбал.

 

*

 

Vendi i parë për aranzhimin e luleve !

 

 

Nga data 11 deri më 14 Tetor në Ohër u mbajtën Lojërat e 25-ta tradicionale të Sindikatave të “SUTKOZ” pranë LSM të RM-së – “Komunaliada”.

Në “Komunaliadën” morën pjesë 25 ekipe nga ndërmarrjet komunale që janë anëtarë të “SUTKOZ” të cilat garuan në më shumë disiplina punuese dhe sportive.

Me 28 përfaqësues, ekipet tona garuan në më shumë disiplina dhe fituan vendin e parë dhe të tretë në disiplinën e aranzhimit të luleve dhe të aranzhmaneve lulore si dhe vendin e katër në futboll të vogël. 

 

 

   

 

 

   

 

16.10.2018

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet