Донација на цвеќе и садници во Домот за деца без родители „ 11 Октомври“

 

Вчерашниот ден донесе насмевки на  лицатa на децата од Домот за деца без родители ЈУДД „11 Октомври“.

По повод патрониот празник на установата Јавното претпријатие донираше цветен расад и садници, кои  Директорот Ардијан Муча, претставници од претпријатието заедно со децата од домот и Директорката Соња Стамевска ги засадија во дворот и го разубавија зеленилото.

Радоста на детските лица е уверување дека ваквата активност ќе придонесе за подигнување на интересот и нивната грижа за зеленилото и природата.

На посетата се разменија  работни искуства и насоки за взаемната соработка на претпријатието и јавната установа.

Со оваа хуманост и солидарност се потврдува општествената одговорност на претпријатието кон најранливите групи во општеството.

 

*

 

Donacioni i luleve dhe i fidanëve në Shtëpinë për përkujdesjen e fëmijëve

pa prindër “11 Tetori”

 

 

Dita e djeshme solli buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve të akomoduar në Shtëpinë për përkujdesjen e fëmijëve pa prindër IPSHF “11 Tetori”.

Me rastin e ditës së patronatit të këtij institucioni, Ndërmarrja publike dhuroi rasatin e luleve dhe fidanë, të cilët Drejtori Ardijan Muça, përfaqësuesit e ndërmarrjes së bashku me fëmijët dhe Drejtorin e këtij institucioni, zonja Sonja Stamevska i mbollën në oborrin dhe me këtë kontribuuan për zbukurimin e gjelbërimit.

Gëzimi në fytyrat e fëmijëve shton besimin dhe bindjen se ky lloj i aktivitetit do të kontribuojë për ngritjen e interesimit dhe kujdesit të tyre për gjelbërimin dhe natyrën.

Në këtë vizitë u shkëmbyen edhe përvojat e punës dhe udhëzimet për bashkëpunimin e ndërsjellë të ndërmarrjes dhe institucionit publik.

Me këtë lloj të aktivitetit human dhe solidar, konfirmohet përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjes ndaj grupeve më të cenuara të shoqërisë sonë.

 

   

 

 

  

 

16.10.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet