Уредување на зеленилото во средните училишта

 

После акцијата во неколку основни училишта, периодов екипите на терен активно го уредуваат зеленилото во средните училишта низ градот. Со косење, поткастрување на грмушки, чистење на отпадоците и утовар, досега се расчисти теренот во училиштата: Георги Димитров, Корчагин и Марија Кири Склодовска, а ќе се работи и во другите училишта каде што е неопходно. 
Им посакуваме среќен почеток на сите ученици во новата училишна година.

*

Rregullimi i gjelbërimit në shkollat e mesme

Pas aksioneve që u realizuan në disa shkolla fillore, gjatë kësaj periudhe ekipet tona në terren në mënyrë aktive po merren me rregullimin e gjelbërimit në shkollat e mesme në mbarë qytetin. Me kositjet, krasitjet e kaçubave, pastrimin e mbeturinave dhe ngarkimin e tyre, deri më tani është realizuar pastrimi i terreneve në shkollat: “Gjeorgji Dimitrov”, “R.J.Korçagin” dhe “Marija Kiri Skllodovska”, gjithashtu planifikohen aktivitetet punuese edhe në shkollat tjera ku do të shfaqet nevoja për intervenime. 
U dëshirojmë fillim të mbarë të gjithë nxënësve në vitin e ri shkollorë
.

 

   

11.09.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet