Акција во општина Аеродром

 

 

Со 60 работници и комплетна механизација ЈП  „ Паркови и зеленило“  - Скопје се приклучува на Акцијата за чистење и средување на општина Аеродром . Ќе се коси , собира и изнесува тревата, ќе се формираат ивици на тревниците, ќе се кастрат и сечат сувите дрвја за кои Град Скопје има издадено Решение и ќе се одвиваат сите потребни активности  за да го доведеме зеленилото во перфектна состојба.

Во акцијата организирана од страна на општина Аеродром  освен ЈП „Паркови и зеленило“- Скопје учествува и ЈП „Комунална хигиена“  и работници  од општината .

* * *

Aksion nё Komunёn Aerodrom

Me 60 punëtorë dhe me mekanizimin e kompletuar, NP “Parqe dhe gjelbërime” Shkup iu bashkëngjit  Aksionit për pastrim dhe rregullim të komunës së Aerodromit. Do të realizohen aksione në lidhje me kositjen, mbledhjen dhe transportimin e barit, do të formohen bordurat e sipërfaqeve të mbuluara me barë, do të krasiten dhe prihen drunjtë e tharë për të cilat Qyteti i Shkupit ka dhënë Aktvendim dhe do të zhvillohen të gjitha aktivitetet e nevojshme që gjelbërimi të sillet në gjendje të perfeksionuar.

Në këtë aksion të organizuar nga komuna e Aerodromit, përskaj NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup do të marrin pjesë edhe NP “Higjiena komunale” dhe punëtorët e komunës përkatëse.

  

 

03.09.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet