Учебната година започна!

 

Како се негуваат цвеќињата?
Што се им е потребно
Во какви услови растат? - cе дел од прашањта кои дечињата од предучилишната приватна установа "Изворче Монтесори" му ги поставија на в.д Директорот Ардијан Муча.

При посетата тие научија како треба да се грижиме за цвеќињата и растенијата и како сите заедно да се ја чуваме природата.

Директорот ги информираше дечињата што работи ЈП „Паркови и зеленило“ и која е дејноста на претпријатието. Потоа дечињата ги посетија производните погони за растенија и самите посадија цвеќе за понатаму да го одгледуваат и да се грижат за него.

***

Filloi viti i ri shkollorë!

Si kultivohen lulet? 
Çfarë u nevojitet atyre? 
Në çfarë kushtesh rriten ato? - janë vetëm një pjesë e pyetjeve të cilat fëmijë e institucionit privat para shkollorë “Burimi Montesori” ia parashtruan u.d. Drejtor, z. Ardijan Muça.

Gjatë vizitës ata mësuan se si duhet të kujdesemi për lulet dhe bimët dhe se si të gjithë së bashku ta ruajmë natyrën.

Drejtori i njoftoi fëmijët se çfarë punon NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup dhe se cila është veprimtaria e ndërmarrjes. Më pas fëmijët i vizituan njësitë prodhuese të ndërmarrjes që kanë të bëjnë me bimët dhe ata vet mbollën lule dhe mësuan se si më tutje duhet të kultivohen dhe kujdesen për të njëjtit.

   

03.09.2018

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet