Уредување на зеленило во Центар!

 

 

Деновиве нашите екипи работат на хортикултурно уредување на зеленилото на булевар „Кочо Рацин“ во близина на ОУ „Димитар Миладинов“

На површина од 1.110м2 се изврши поставување на систем за полевање со прскалки и хидранти. Следи хортикултурното уредување и озеленување на просторот на јавната зелена површина – зелен плоштад.

Исто така, акцијата за кроење и кастрење на вегетацијата која се одвива низ скопските општини, деновиве продолжува во општина Центар, каде денес се работи на  булевар „М.Т.Гологанов“ и улица „Васил Ѓоргов“.

 

*

 

Rregullimi i gjelbërimit në Qendër!

Këto ditë ekipet tona po punojnë në drejtim të rregullimit hortikulturorë të gjelbërimit në bulevardin “Koço Racin” në afërsi të SHF “Dimitar Milladinov”.

Në një sipërfaqe prej 1.110 m2 u realizua instalimi i sistemit për ujitje me spërkatëse dhe hidrantë. Pas kësaj pason rregullimi hortikulturorë dhe gjelbërimi i hapësirës në sipërfaqen e gjelbëruar publike – sheshi i gjelbërimit.

Gjithashtu, aksioni për krasitjen dhe prerjen e vegjetacionit që po zhvillohet nëpër komunat e qytetit të Shkupit, këto ditë po vazhdon edhe në komunën Qendër, ku sot po zhvillohen aktivitete pune në bulevardin “M.T. Golloganov” dhe në rrugën “Vasil Gjorgov”.

 

 

24.08.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet