Голема акција на чистење викендов во Чаир!

 

Овој викенд (18 и 19.08) ЈП Паркови и зеленило, во соработка со општина Чаир и ЈП Комунална хигиена, со 50 работници и соодветна механизација спроведува голема акција на косење, чистење и уредување на блоковското и булеварско зеленило во општина Чаир. Цел на оваа акција се пред се критичните точки каде се создаваат депонии со отпад како што се: Теќето во населба Дуќанџик, Куршумли Ан, поранешниот простор на Комуналната Хигиена, Топанско Поле, просторот блиску до О.У. „Конгреси и Манастирит“, како и депониите во Старата Скопска Чаршија и на улицата наречена Пластичаска улица. 
Исто така градоначалникот на општина Чаир апелираше до сите физички и правни лица да не ја загадуваат животната средина бидејќи по мониторингот што ќе го направат еко патролите ќе се изрекуваат и ригорозни казни.

*
Gjatë vikendit po realizohet aksioni i madh i pastrimit në komunën e Çairit !

 

Gjatë këtij vikendi (më datë 18 dhe 19 gusht), NP “Parqe dhe gjelbërime” në bashkëpunim me komunën e Çairit dhe NP “Higjiena komunale”, me ndihmën e 50 punëtorëve dhe mekanizimit përkatës, po realizon aksionin e madh të kositjes, pastrimit dhe rregullimit të gjelbërimit të bulevardeve dhe blloqeve në komunën e Çairit. Qëllimi i këtij aksioni, para se gjithash janë pikat kritike ku po gjenerohen deonitë e mbeturinave siç janë: Teqeja në vendbanimin “Duqanxhik”, “Kurshumli Han” hapësira e mëparshme e NP “Higjiena komunale”, Fushë Topanë, hapësira në afërsi të SH.F. “Kongresi i Manastirit” si dhe deponitë në Çarshinë e vjetër të Shkupit dhe në rrugën që njihet si rruga e plastikëve.
Gjithashtu, Kryetari i komunës së Çairit, apeloi deri te të gjithë personat fizik dhe juridik që të mos e ndotin mjedisin jetësorë, meqenëse pas monitorimit të cilin do të realizojnë patrullat ekologjike, do të pasojnë shqiptime të dënimeve rigoroze.

 

 

18.08.2018

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet