Започна прскање за заштита на летниот цветен расад!

 

Денес во реон Ѓорче Петров екипите започнаа со превентивно прскање на летниот цветен расад, за заштита на растенијата од разни штетници. Овој пат прскањето се одвива конкретно на видот tagetes (lat.), на големиот кружен тек во Влае, а ќе продолжи на средната жардиниера на бул. Партизански одреди и кружниот тек во Ѓорче Петров, каде што е застапен овој вид на летен расад. Доколку се забележи потреба, истиот чекор ќе биде преземен и од другите реони во Скопје.

*
Filloi spërkatja për mbrojtjen e rastit të luleve verore!

Sot në rajonin e Gjorçe Petrovit, ekipet tona filluan me spërkatjen parandaluese të rasatit të luleve verore, për mbrojtjen e bimëve nga dëmtuesit e ndryshëm. Kësaj radhe spërkatja po zhvillohet konkretisht për llojin “Tagetes” (lat.) në rrethrrotullimin e madh në Vllae, dhe ky aksion do të vazhdojë edhe përgjatë zhardinerisë së mesme në bul. “Aradhet partizane” dhe deri te rrethrrotullimi në Gjorçe Petrov”, ku është i përfaqësuar ky lloj i rastit të luleve verore. Nëse shfaqet nevoja, kjo masë do të zbatohet edhe në rajonet tjera në qytetin e Shkupit.

 

 

  

23.07.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet