Во Градски парк поставен е каросел!

 

 

Во првиот дел на Градскиот парк, покрај езерцето, се постави кароселот кој до пред извесно време беше поставен пред МНР. За таа цел извршивме хортикултурно уредување со подигнување на нов тревник и поставување на хидрантна мрежа за наводнување, и тоа на површина од 700 м². А за поголемо оплеменување на просторот во тек е и изработка на видиковец, кој ќе служи за одмор и релаксација на посетителите на паркот.


 

Në Parkun e qytetit u vendos karuseli !

 

Në pjesën e parë të Parkut të qytetit, përskaj liqenit u vendos karuseli i cili para ca kohe ishte i vendosur para MPJ. Për këtë qëllim u realizua edhe rregullimi hortikulturorë i përcjellë me ngritjen e sipërfaqes së re me barë si dhe instalimi i rrjetit të ri të hidrantëve për ujitje, edhe atë në një sipërfaqe prej 700 m2. Me qëllim të fisnikërimit më të madh të kësaj hapësire,  në rrjedhë është edhe ndërtimi i vend panoramës së re që do të shërbejë për pushim dhe relaksim të vizitorëve të parkut.

 

   

20.07.2018

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet