Акцијата за расчистување на коритото на Вардар продолжува!

 

Денес продолжува акцијата за ослободување на коритото на реката Вардар од диви грмушки, гранки и плевел, и тоа на потег од хотел Александар Палас кон центар. Во оваа акција која е во организација на Град Скопје учествуваат работници од повеќе реони на Претпријатието, но и од другите јавни претпријатија во Скопје, како и рабтници од општина Карпош.
Во текот на вчерашниот ден В.Д. Директорот на ЈП Паркови и зеленило Ардијан Муча ги посети работниците на терен и направи увид на комплексноста на теренот, на работата, како и времетраењето на истата во наредниот период.

*
Po vazhdon aksioni për pastrim të shtratit të lumit Vardar!

Sot po vazhdon aksioni për lirimin e shtratit të lumit Vardar nga kaçubat, degët dhe barojat, edhe atë duke filluar nga hotel “Aleksandar Pallas” drejtë qendrës. Në suaza të këtij aksioni që është në organizim të Qytetit të Shkupit, marrin pjesë punëtorët e më shumë rajoneve të Ndërmarrjes, por edhe ndërmarrjet tjera publike të qytetit të Shkupit si dhe punëtorët e komunës së Karposhit.
Gjatë ditës së djeshme, U.D. Drejtor i NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, z. Ardijan Muça i vizitoi punëtorët në terren dhe pati qasje kontrolluese në lidhje me kompleksitetin e terrenit, aktivitet punuese si dhe kohëzgjatjen e këtij aksioni cili do të vazhdojë edhe gjatë periudhës vijuese.

 

  

18.07.2018

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet