Втора акција за расчистување на Клинички центар

 

 

После 12 дена од првата поголема акција периодов, денес повторно се спроведе акција на расчистување на Клиничкиот центар во кој се вклучени сите Јавни Претпријатија. ЈП Паркови и зеленило учествува со косење, кастрење и уредување на зеленилото во Клиничкиот центар, и тоа на површина од околу 40000 м².


*


Aksioni i dytë me radhë për pastrimin e Qendrës Klinike

Pas 12 ditëve nga aksionit të parë dhe më të madh gjatë periudhës së kaluar, sot sërish u realizua aksioni i pastrimit të Qendrës Klinike në të cilin janë të përfshira të gjitha Ndërmarrjet Publike. NP “Parqe dhe gjelbërime” morri pjesë me aktivitet punuese lidhur me kositjen, krasitjen dhe rregullimin e gjelbërimit në Qendrën Klinike, edhe atë në një sipërfaqe prej rreth 40000 m².

 

13.07.2018 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet