Реконструкција на летниковец

 

Изминатиов период на падините на парк-шумата Водно екипи од секторот „Вонградско зеленило“ изработија летниковец, во близина на планинарскиот дом. На местото на веќепостоечкиот оштетен летниковец, се изработи целосно нов, проширен со шест столба, од дрвени елементи, заштитен со соодветни средства од надворешни временски влијанија и шиндра на горниот дел. Ова е дел од урбаната парковска опрема низ јавното зеленило, за одмор и релаксација на граѓаните при посета на парковите.

Исто така, на дел од зеленилото околу планинарскиот дом на падините на парк-шумата се изврши кастрење и кроење на вегетацијата, сечење на неколку исушени дрва, како и собирање на смет и отпадоци.

   

 

*

 

                    Rikonstruksioni i vend panoramave 

 

Gjatë periudhës së kaluar, në shpatin e park – pyllit Vodno ekipet e sektorit “Gjelbërimi jashtë urban” ndërtuan vend panoramën në afërsi të shtëpisë së malorëve. Në vendin e vend panoramës së mëparshme dhe të dëmtuar, u ndërtua një vend panoramë tërësisht e re, e zgjeruar me gjashtë shtylla nga elemente të drunjta, të mbrojtura me mjete përkatëse nga ndikimet e jashtme klimaterike dhe me pullazinë në pjesën e sipërme. Ky objekt paraqet pjesë të pajisjeve urbane të parqeve në suaza të gjelbërimit publik, që u dedikohet qytetarëve për pushim dhe relaksim gjatë vizitës së parqeve.

Gjithashtu, në një pjesë të gjelbërimit përreth shtëpisë së malorëve në pjerrësitë e park – pyllit u realizua edhe krasitja dhe rregullimi i vegjetacionit, prerja e drunjve të tharë, si dhe mbledhja e mbetjeve dhe mbeturinave.

 

   

 

26.06.2018
 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet