Уредување на цветните леи

 

Деновиве интензивно се заменува пролетниот со летен расад во цветните леи во градот. На булевар ВМРО насадена е топката со 2.000 коренчиња бегонија, а на бул. Гоце Делчев во средишното зеленило насадени се цвеќиња од видовите: салвија, тагетес и сардела. Цветната фигура пеперутка на бу. Видое Смилевски Бато освежена е со 600 коренчиња од видот винка.Се сади и во паркот Македонија, каде во првиот дел се насадени 600 коренчиња од видот салвија и 1.800 коренчиња тагетес. Замената со летни цвеќиња продолжува и на останатите цветни површини во градот.
                                                               

 

 ***

Këto ditë në mënyrë intensive po zëvendësohet rasati i luleve pranverore me rasatin e luleve verore në lehet e qytetit. Në bulevardin “VMRO” është realizuar mbjellja e topit me 2.000 rrënjë të luleve të llojit “Begonia”, kurse në bul. “Goce Dellçev” në suaza të gjelbërimit të mesëm është realizuar mbjellja e luleve të llojit: “Salvia”, “Tagetes” dhe “Sardela”. Figura e luleve në formë të fluturës në  bulevardin “Vidoe Smilevski Bato” është e freskuar me 600 rrënjë të llojit “Vinka”. Mbjelljet po realizohen edhe në parkun “Maqedonia”, ku në pjesën e parë është realizuar mbjellja e 600 rrënjëve të llojit “Salvia” dhe 1.800 rrënjë të llojit “Tagetes”. Zëvendësimi i luleve verore po vazhdon edhe në sipërfaqet tjera të luleve në qytetin tonë.

  

14.06.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet