Озеленување на просторот кај Музеј на современа уметност

 

Подигната е нова зелена површина од 8.000 м2 на ул. Самоилова кај Музејот на современа уметност. Просторот е целосно зазеленет , а неделава ќе следи садење на летен цветен расад.

Во завршна фаза е и проектот за зазеленување на зелениот коридор од 2.000м2 кај јавното претпријатие Водовод и канализација на ул. Боца Иванова во општина Бутел.

Екипите на Секторот Подигање зеленило започнаа со подготвителни работи и расчистување на теренот помеѓу ул.Втора Македонска Бригада и ул.Лазо Трповски. Се реконструира стара тревна површина од 5.500м2 по што ќе следи поставување на видиковец и детско игралиште.

Во почетна фаза на изведба е и проектот на бул. Крсте Петков Мисирков позади МКЦ каде се обновува тревната површина.


***


U ngrit sipërfaqe e re e gjelbërimit prej 8.000 m2 në rr.“Samoillova” afër Muzeut të arteve bashkëkohore. Hapësira është e gjelbëruar tërësisht, kurse gjatë kësaj jave do të pasojë mbjellja e rastit të luleve verore.

Në fazë përfundimtare është edhe projekti për gjelbërimin e korridorit të gjelbër prej 2.000 m2 afër ndërmarrjes publike “Ujësjellësi dhe kanalizimi” në rr. “Boca Ivanova” në komunën e Butelit.

Ekipet e Sektorit “Ngritja e gjelbërimit” filluan me aktivitetet përgatitore punuese dhe me pastrimin e terrenit në mes rr.“Brigada e Dytë Maqedonase” dhe rr.“Llazo Tërpovski”. U realizua rikonstruksioni i sipërfaqes së vjetër të barit prej rreth 5.500 m2 pas kësaj do të pasojë edhe vendosja e vend panoramës dhe terrenit sportiv për fëmijë.

Në fazë fillestare të realizimit është edhe projekti në bul. “Kërste Petkov Misirkov” prapa QKR ku po përtërihen sipërfaqet e mbuluara me barë.

  

12.06.2018

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet