Екипите на ЈП на терен!

 

По денешното невреме кое го зафати Скопје, ЈП Паркови и зеленило интензивно работеше во полн капацитет со целокупната расположива механизација и човечки потенцијал на расчистување на последиците од обилниот дожд и ветер. Се ослободуваа сообраќајници, патеки, тротоари, објекти и возила врз кои имаше паднато дрвја и гранки. Екипите на Секторот Дрвореди помогнати од работниците од Секторот Градско зеленило интервенираа на повеќе локации во повеќето скопски општини. Се отстрануваа паднати дрвја во Чаир на ул. Цветан Димов, кај ТЦ Чаирчанка и ул Јајце. Во Карпош се работеше на ул.Никола Тесла, Руѓер Бошковиќ, Иван Аговски и кај Млечниот ресторан. На бул. Илинден се интервенираше на 5 локации. Се расчистуваше и кај Генералштаб , кај Владата на РМ,на улицата Боемска во Дебар Маало, на повеќе места во Градскиот парк и кај тениското игралиште. Во Центар на ул. Васил Ѓорѓов кај Домот за деца 11 Октомври , во кругот на Клинички Центар и кај Скопски саем исто така се расчистуваа паднатите дрвја. На Кале се рабореше на ул. Самоилова и на ул. Лазар Личеновски додека во општина Аеродром се расчистуваа паднати дрвја на бул. Јане Сандански и ул. Владимир Комаров.
Нашите екипи ќе продолжат со работа и во вечерните часови и во текот на утрешниот ден, доколку продолжи ваквото невреме, се со цел да се овозможи нормалното функционирање на градот.

 

***

Pas motit të ligë i cili sot e kaploi qytetin e Shkupit, NP “Parqe dhe gjelbërime” në mënyrë intensive u aktivizua me kapacitet të plotë punues, me përfshirjen e mekanizimit të tërësishëm që kishte në disponim dhe me potencialet njerëzore duke u fokusuar drejtë pastrimit dhe mënjanimit të pasojave nga era dhe nga reshjet e furishme të shiut. 
U pastruan rrugët e komunikacionit, korsitë e këmbësorëve, trotuaret, objektet dhe automjetet mbi të cilët kishin rënë drunjtë dhe degët. Ekipet e Sektorit “Aletë e drunjve” të ndihmuar nga punonjësit e Sektorit “Gjelbërimi urban” intervenuan në më shumë lokalitete të shumë komunave të Shkupit. Me këtë rast i mënjanuan drunjtë e rënë në komunën e Çairit në rr. “Cvetan Dimov”, afër QT “Çairçanka” dhe në rr. “Jajce”. Në komunën e Karposhit u realizuan aktivitete punuese në rr. “Nikolla Teslla”, rr. “Rugjer Boshkoviq”, rr. “Ivan Agovski” dhe në afërsi të Restorantit të produkteve të qumështit.
Në bul. “Ilinden” u realizuan intervenime në 5 lokalitete. U pastrua terreni edhe në Shtabin e përgjithshëm ushtarak, në afërsi të Qeverisë së RM-së, në rrugën “Boemska” në mëhallën Dibrane, në më shumë lokalitete në suaza të Parkut të qytetit dhe te terreni sportiv për tenis. 
Në komunën Qendër në rr. “Vasill Gjorgov” afër Shtëpisë së fëmijëve “11 Tetori”, në oborrin e Qendrës klinike gjithashtu edhe në suaza të Panairit të Shkupit u pastruan drunjtë e rënë. Në Kalanë e Shkupit u realizuan aktivitete punuese në rr. “Samoillova” dhe në rr. “Llazar Liçenovski” kurse në suaza të komunës së Aerodromit u pastruan drunjtë të rënë në bul. “Jane Sandanski” dhe në rr. “Vlladimir Komarov”.
Ekipet tona do të vazhdojnë me punën e palodhshme edhe gjatë orëve të natës si dhe gjatë ditës së nesërme, përderisa vazhdon moti i tillë, me qëllim të vetëm të mundësohet funksionimi i normalizuar i qytetit.

 

  

09.06.2018

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet