Екипите на ЈП дел од големата Акција за чистење на Градот Скопје

 

 

Во организација на Град Скопје и иницијатива на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Р.М-ЗЕЛС, викендов се спроведе голема Акција за чистење и разубавување на животната средина.

Во акцијата со дваесеттина работници и механизација  се вклучија и екипите на ЈП „Паркови и зеленило“.

Екипите работеа на косење на трева, кастрење на гранки на ниската вегетација, како и собирање на косена трева и гранки, на потег од  семафорите на бул.„Словенија“,  зеленилото кај х.Александар Палас се до бул.„Илинден“.

 

* * *

 

Ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime” ishin pjesë e Aksionit të madh për pastrimin e mjedisit jetësorë të organizuar nga Qyteti i Shkupit.

 

Në organizim të Qytetit të Shkupit dhe në iniciativë të Bashkësisë së njësive të vetëqeverisjes lokale të R.M.-së – BNJVL, gjatë vikendit që lamë pas u realizua Aksioni i madh për pastrimin dhe stolisjen e mjedisit jetësorë.

Në aksionin e lartpërmendur, me njëzetë punëtorë dhe me mekanizmin përkatës u kyçën edhe ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime”.

Ekipet punuan në drejtim të kositjes së barit, krasitjes së degëve të vegjetacionit të ulët si dhe për mbledhjen e barit të kositur dhe të degëve të prera, duke filluar nga semaforët e bul. “Sllovenia”, gjelbërimi afër hotelit “Aleksandar Pallas” e deri në bul. “Ilinden”.

 

   

 

07.05.2018

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet