Реконструкција на клупите пред фонтаната „Лотосов цвет“

 

 

Деновиве екипи од секторот Механизација работеа на реконструкција на полукружните клупи пред фонтаната „Лотосов цвет“ во Градски парк.

Се изврши промена на 23 дрвени клупи во полукружна форма пред фонтаната, кои се поставени како елементи за одмор на посетителите. Активностите се по налог на Град Скопје, каде оштетените и искршени делови на клупите се заменија со поставување на нови, а се изврши и премачкување на истите со соодветно средство за заштита од надворешни временски влијанија.

Добро познатите клупи кај фонтаната постојат од 70те години на минатиот век, најпрво од бетонска констукција, а дрвените наслони кои се поставени последниве десетина години повремено се обновуваат и одржуваат.

 

* * *

 

Rikonstruksioni i ulëseve para shatërvanit “Lulja e zambakut të ujit”

 

Ditëve që lamë pas, ekipet e Sektorit “Mekanizimi” ishin të angazhuara në drejtim të rikonstruksionit të ulëseve gjysmë rrethore para shatërvanit “Lulja e zambakut të ujit” në Parkun e qytetit.  

Me këtë rast u realizua zëvendësimi i 23 ulëseve të drunjta me formë gjysmë rrethore që gjenden para shatërvanit, të cilët janë të vendosura si elemente të dedikuara për pushim të vizitorëve. Aktivitetet punuese u realizuan në urdhër të Qytetit të Shkupit, dhe me këtë rast pjesët e thyera dhe të dëmtuara të ulëseve u zëvendësuan me pjesë të reja, gjithashtu u realizua edhe ngjyrosja e ulëseve me mjete përkatëse të mbrojtjes nga ndikimet e jashtme klimatike.  

Ulëset mirë të njohura që gjenden në afërsi të shatërvanit, ekzistojnë nga vitet e 70-ta të shekullit të kaluar, së pari ato ishin me konstruksion të betonit, kurse mbështetëset e drunjta janë vendosur gjatë dhjetë viteve të fundit, të njëjtit kohë pas kohe mirëmbahen dhe përtërihen.

 

   

 

03.05.2018 

  

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet